Chú ý: Kết quả xét nghiệm hiển thị các kết quả hiệu lực trong vòng 72h!
Kiểm tra
Ngày đăng ký Thông tin xét nghiệm